Co ještě nevíte o anglickém táboře EUROCAMP

KDO JSME

Organizátoři tábora se práci s dětmi věnují již od studentských let. Aby své nadšení pro tuto činnost mohli rozvíjet i v nových legislativních podmínkách, požádali v devadesátých letech o udělení živnostenského oprávnění k provozování dětských letních táborů. Na podzim roku 2000 vešel v platnost zákon č. 159/1999 Sb., který ukládá pořadatelům dětských táborů povinnost stát se cestovní kanceláří. Proto vznikla SYKA AGENCY a.s., která je regulérní cestovní kanceláří s pojištěním proti úpadku u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group a specializuje se především na každoroční pořádání dětských táborů a kurzů ve Stádlci. Možná jste o některém z našich úspěšných programů slyšeli nebo četli. Již 30 let pořádáme letní tábor SUMMER TIME – detskytabor.cz, kde je táborový program spojen s výukou anglického jazyka a s dobrodružstvím. Zvýšený zájem rodičů o výuku angličtiny nás přivedl k tomu, že jsme před dvaceti dvěma lety výběr programů obohatili o intenzivní jazykový kurz ENGLISH 4 YOU – englishcamp.cz, kde výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčích jako hlavní program dne. EUROCAMP tak už devatenáctým rokem představuje v určitém smyslu propojení obou našich předchozích akcí, kdy probíhá na hrách založený táborový program, ale děti jsou současně v kontaktu s rodilými mluvčími. Na přípravě a realizaci se podílí řada odborníků, jmenujme alespoň ty hlavní:
Ing. Josef Syka je zakladatelem myšlenky letních dětských táborů SUMMER TIME, ENGLISH 4 YOU a EUROCAMP (více na syka.cz). Je majitelem obou areálů, kde se anglické tábory konají. Na jazykovém kurzu ENGLISH 4 YOU od jeho vzniku do roku 2005 působil původně také jako hlavní vedoucí. Zkvalitnění nabídky o nové typy programů bylo vždy výsledkem jeho pečlivé snahy přijít s dalším vylepšením. V posledních letech se zaměřil zejména na podporu programů sdružujících děti z různých zemí. Rozšiřováním schopností komunikace v angličtině zábavnými aktivitami ve volném čase dětí vtiskl našim programům svůj hlavní záměr – připravit české děti pro úspěšné uplatnění v současné Evropě. Nyní v SYKA AGENCY a.s. působí jako člen správní rady. 30 let zkušeností s pořádáním anglických táborů je zárukou jeho profesionality i nadšení.
RNDr. Veronika Kopřivová vyučuje anglický jazyk a zeměpis na víceletém gymnáziu v Praze. Během své profesní kariéry působila řadu let také jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole. Ve škole se kromě výuky věnuje i organizování výměnných pobytů, přípavě studentů na účast na mezinárodních akcích a působí jako koordinátorka pro projekty Erasmus+. V době, kdy studovala anglický jazyk na vysoké škole, strávila několik měsíců ve Velké Británii. Už více než 15 let se ve volném čase věnuje práci s dětmi (au-pair, vedoucí na ozdravném pobytu v zahraničí, oddílová vedoucí na ENGLISH 4 YOU, zástupce hlavní vedoucí na SUMMER TIME, osmkrát hlavní vedoucí na EUROCAMP). Díky různým školením prosazuje s úspěchem nejrůznější zajímavé techniky a metody výuky, což zúročí nejen ve své celoroční práci, ale i při přípravách našich táborů, kde opět zastává pozici koordinátora lidských zdrojů.
Karolína Martincová se narodila v Praze, ale většinu svého dětství strávila v zahraničí, nejdříve v Lucembursku a později v Belgii. Díky své cizojazyčné rodině se již v mládí naučila komunikovat i v angličtině a francouzštině. Po střední škole studovala psychologii a vzdělávání na belgické Univerzitě v Liège. Stýskalo se jí však po domově, a tak se po mnoha letech vrátila do Prahy. Nyní je studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se anglickému i francouzskému jazyku se zaměřením na vzdělávání. Karolína také vyučuje flétnu na Francouzském lyceu v Praze. Našich táborů se účastnila již jako dítě. Později si vyzkoušela roli asistenta, oddílového vedoucího i hlavního vedoucího tábora EUROCAMP. Nyní zastává pozici koordinátora rodilých mluvčích pro programy EUROCAMP, ENGLISH 4 YOU i SUMMER TIME. Kromě cizích jazyků patří k jejím zájmům hudba, umění a práce s dětmi.
Pavel Jahelka je zkušený vedoucí, který v minulých letech prokázal řadu schopností, a jeho citlivý přístup k dětem je základem přátelské atmosféry mezi nimi a dospělými. Od roku 2004 působil na SUMMER TIME CAMPS v různých funkcích, k čemuž získal všechny nezbytné předpoklady. Jako hlavní vedoucí působil na jazykových kurzech ENGLISH 4 YOU od roku 2006 a nemalou měrou se zároveň podílel i na realizaci táborů SUMMER TIME a EUROCAMP. V SYKA AGENCY a.s. dnes zastává pozici externího poradce a nemalou měrou pomáhá s pořádáním našich letních anglických táborů. Zároveň však poskytuje i značnou podporu a pomoc s organizací jazykových kurzů, které se konají v apartmánech na Monínci. Jeho velkou předností je milá, vlídná povaha a laskavý přístup, pro který si jej děti vždy brzy oblíbí.

TÁBOROVÝ AREÁL

Když jsme představili sebe, měli bychom ještě připojit několik informací o táborovém areálu. Je členitý, rozkládá se na dvou loukách v soukromí uprostřed lesů. Má pohodlný přístup k řece, která nedaleko naším údolím protéká. Na loukách lákají k nejrůznějším hrám kvalitní hřiště na fotbal a volejbal, deštivému počasí vzdorujeme v prostorných klubovnách a v naší jídelně můžeme posedět dokonce i u krbu. Moderní příslušenství je samozřejmostí a totéž lze říci o sportovním vybavení. V každé chatě čekají na děti čtyři lůžka – ideální pro skupinu kamarádů. Za zmínku jistě stojí i to, že krásné okolí, které areál obklopuje, za těch třicet let už velmi dobře známe a dovedeme využít všechna jeho tajemství.

PROFESIONALITA

Jak již bylo řečeno, 30 let pořádáme stále úspěšnější tábory, jejichž součástí je i EUROCAMP, který se letos bude konat již po devatenácté. Vycházíme zásadně z osvědčených postupů a každoročně přehodnocujeme, co je zapotřebí zlepšit. Přestože bezvýhradně dbáme na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno, nezapomínáme na pojištění všech našich akcí, včetně pojištění záruky proti úpadku. Především ovšem pečlivě vybíráme své spolupracovníky.

PERSONÁL

Vedoucí oddílů – lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie, USA, Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme, aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí a opravňuje vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Naši lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni pro výuku dětí renomovanými jazykovými agenturami, a to zejména prostřednictvím TEFL Worldwide Pragueteflworldwideprague.com, která je členem American Chamber of Commerce in the Czech Republic, Oxford TEFLoxfordtefl.com, náležíci k International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) a v neposlední řadě The Language House TEFLthelanguagehouse.net. Také čeští vedoucí, pokud nejsou přímo pedagogy, procházejí náležitým školením. Jako o odbornících lze hovořit i o personálu kuchyně, který je zárukou kvalitního a pestrého stravování. Zdravotníkem je vždy buď lékař, nebo osoba oprávněná k výkonu této funkce z titulu absolventa příslušného školení, zdravotní sestry nebo studenta medicíny minimálně po třetím ročníku. Je samozřejmé, že dohlíží i na účastníky užívající pravidelně léky.

BEZPEČNOST

Bezpečnost všech účastníků tábora EUROCAMP je jednou z našich hlavních priorit. Jeden oddíl mají pod dohledem stále dva vedoucí, děti nikdy nezůstávají bez dozoru. Zvláště opatrní jsme při koupání a na loďkách. Na každé pramici s dětmi jezdí dozor, děti mají povinně na sobě plovací vesty. Táborový program bývá často náročný, proto nezapomínáme na hygienicky nařízené chvíle odpočinku, jejichž délku podle potřeby upravujeme, aby dětský organismus netrpěl neúměrnou zátěží. Takové úpravy si zpravidla vyžaduje období velkých veder, čemuž obvykle přizpůsobujeme i skladbu her. V této souvislosti je třeba připomenout pitný režim, který je zajištěn 24 hodin denně. V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů negativních postojů, jako je tzv. nemotivované násilí nebo šikana, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Třebaže v tomto směru zatím naštěstí nemáme špatné zkušenosti, rozhodně možnost takových projevů v podmínkách koncentrace velkého množství dětí z odlišných prostředí i národů a z rozdílných věkových skupin nepodceňujeme. Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo přísně zasáhnout. Táborový areál se rozkládá na bezpečném místě, což prověřila i tisíciletá voda na Lužnici roku 2002.

DOPRAVA

Rodičům, jež dávají přednost přivézt děti přímo na tábor, je spolu s ostatními dokumenty k dispozici podrobný plánek, jak se do areálu dostanou. Doprava na tábor i zpět je také jako každoročně zajištěna z Prahy kvalitními a moderně vybavenými autobusy společnosti autobusy-dvorak.cz. Tato společnost nám poskytuje dopravu výhradně autobusy značek Mercedes a VDL, které splňují nejvyšší nároky na kvalitní a pohodlnou přepravu. Doprava autobusy není zahrnuta v ceně poukazu a cesta tam i zpět je zpoplatněna jednotnou částkou 500 Kč za obě cesty. Chcete-li se již teď podívat, kde EUROCAMP přesně leží, může Vám posloužit tato mapa.

Jak se přihlásit

Rezervovat